ACTIVITĂŢI


BENEFICIAR

 Proiectul se va derula pe o perioada de 10 luni.
În cadrul proiectului vor fi promovate intervenții integrate ce prevăd implementarea mai multor activități eligibile. Prin activitățile propuse, proiectul are rolul de a implementa măsuri concrete destinate stimulării ocupării forței de muncă.

Descrierea acestor activități și subactivități, se realizează după cum urmează:

A1. Managementul proiectului (L1-L10; S+P1+P2+P3) este o activitate transversală care se va desfășura pe tot parcursul proiectului și care are ca obiectiv: definirea și stabilirea metodelor de organizare și gestiune necesare pentru implementarea proiectului, prin corelarea activităților desfășurate cu resursele financiare, umane și materiale alocate/folosite și a rezultatelor atinse la finalizarea fiecărei etape/activități, alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicați în proiect și stabilirea termenelor pentru fiecare activitate și subactivitate.

Activitatea A1 cuprinde următoarele subactivități:
    SA1.1. Management operațional (L1-L10) – constituirea echipei de proiect, planificarea proiectului, ședințe lunare de monitorizare și raportare a stadiului implementării proiectului, elaborarea Rapoartelor Tehnico Financiare aferente Cererilor de rambursare, realizarea rapoartelor de audit aferente proiectului.
    SA1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă (L1-L10) – Elaborarea și aplicarea metodologiilor de identificare și selectare a grupului țintă, luându-se în calcul tipologia fiecărei categorii de persoane care pot beneficia de activitățile proiectului. Elaborarea metodologiilor de monitorizare si evaluare a grupului țintă, care vor fi adaptate fiecărei activități din cadrul proiectului si vor viza metode si mijloace de menținere a acestuia în cadrul activităților proiectului pe toata perioada de implementare.
SA1.3. Achiziții publice: (L1-L10) – Elaborarea Planului de achiziții, întocmirea dosarelor de achiziții publice, derularea procedurilor si monitorizarea modului de finalizare a achizițiilor.

A2. Informare si publicitate – (L1-L10, S+P1+P2+P3)- activitate transversala care se va realiza cu respectarea Manualului de identitate vizuala si care are ca obiectiv mediatizarea acțiunilor desfășurate în cadrul proiectului si a sesiunilor de formare profesionala. Activitatea se va desfășura continuu pe baza unui Plan de comunicare și informare (inclusiv către grupul țintă), prin comunicate de presa si anunțuri în presa locala, pe site-ul web al proiectului și pe site-urile partenerilor și al Solicitantului.

Activitatea A2 cuprinde următoarele subactivități:
SA2.1. Realizare și diseminare materiale promoționale (L1-L10). În cadrul acestei subactivitățăți se vor concepe și distribuii materiale informative privitoare la activitățile proiectului și materiale promoționale cu privire la indicatorii proiectului.
SA2.2. Înființare și administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului (L1-L10). În cadrul acestei subactivitățăți se va înființa un portal de informare interactiv cu rolul de a dezvolta cultura antreprenorială a membrilor grupului țintă.
SA2.3. Conferința de lansare (L1) – organizarea unei conferințe de lansare a proiectului cu 100 participanți, reprezentanți ai autorităților locale, reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți mass-media.
SA2.4. Conferințe regionale, intermediare (L7-L8) – se vor desfășura în cele 2 regiuni de dezvoltare cu participarea a unui număr de 100 persoane/confonferință, reprezentanți ai autorităților locale, agenți economici relevanți din regiune, reprezentanți mass-media, membrii grupului țintă. Se vor prezenta rezultatele din urma procesului de selecție a participanților, precum și rezultatele atinse în cadrul proiectului până în luna respectivă.
SA2.5. Conferința finală (L10) – cu rol de diseminare a bunelor practici dezvoltate în cadrul proiectului, cu 100 participanți, în cadrul căreia se vor disemina rezultatele implementarii proiectului.

 A.3. Formare profesională și dobândire de competențe antreprenoriale (L1-L4; S+P1+P3) – prin intermediul acestei activități, grupul țintă va fi instruit în vederea obținerii de competente antreprenoriale cu scopul de a iniția și dezvolta start-up-uri.

Activitatea A3 cuprinde urmatoarele subactivități:
SA3.1. Elaborare curriculă și pachet formativ și obținere autorizații A.N.C. (L1; S+P1)- Responsabili cu activitatea A3 vor elabora curricula și pachetul formativ aferent cursului Competențe antreprenoriale (planuri didactice și programa de pregătire, suportul de curs, fise de lucru și documentare, fișe de aplicații practice și jocuri de rol, studii de caz, baterii de teste de evaluare intermediară și finală) și vor obține autorizațiile de organizare a cursului de perfecționare Competențe antreprenoriale.
SA3.2. Derulare cursuri Competente Antreprenoriale (L2-L4; S+P1) – se vor organiza câte 10 grupe a câte 20 cursanți pentru fiecare regiune de dezvoltare, cursul are o durata de 60 de ore și cuprinde 5 module:

  1. Utilizarea sistemelor informatice în business (TIC);
  2. Management Organizațional și Resurse Umane;
  3. Comunicare, Negociere în afaceri și Elemente de marketing;
  4. Management financiar și Elaborare Plan Afaceri;
  5. Managementul mediului și dezvoltării durabile.

Fiecare modul va avea o durata de 12 ore (două zile x 6 ore, în weekend).

    SA3.3. Evaluare cursanți, eliberare Certificate absolvire și acordare stimulente (L4, S+P1)- cursanții vor fi evaluați de către o comisie de examinare formată din câte 2 membrii ANC și 1 membru al furnizorului de formare.
În cadrul acestei subactivități se vor acorda certificatele de absolvire, subvenții pentru toți cei 400 de cursanți și 60 de premii pentru cei mai merituoși participanți la formarea profesională, conform metodologiilor de acordare elaborate și aplicate de cei 2 Parteneri responsabili cu formarea profesională.
SA3.4. Concurs pentru selecție Planuri de Afaceri (L4; S +P3) – partenerii implicați în implementarea proiectului vor elabora o Metodologie de organizare și desfășurare a concursului de idei de afaceri, stabilind criteriile de selecție a celor 50 de idei de afaceri ce urmează a fi finanțate în cadrul proiectului.

 A4. Activități integrate și Centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri (L2-L10; S+P1+P2+P3) – cuprinde următoarele subactivități:
SA4.1. Înfiintare și dezvoltare Centre antreprenoriale de sprijin pentru afaceri (L2-L10; S) – se va înființa un centru în regiunea București-Ilfov și un centru în regiunea Sud-Vest Oltenia și se va dezvolta câte un centru în cele 2 regiuni de implementare.
SA4.2. Activități consiliere (L2-L10; S+P1+P2+P3) – se vor organiza sesiuni de consiliere individuală și de grup pentru cei 400 de membri ai grupului țintă.
SA4.3. Consultanță (sprijin) pentru inițiere de afaceri (L2-L4; S+P1+P3).
SA4.4. Asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor (L5-L10; S+P1+P3).

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START-UP (L4-L10; S+P1+P2+P3) – cuprinde următoarele subactivități:
SA5.1. Înființare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare (L4-L6; S+P1+P2+P3) – se vor infiinta 50 de firme noi, minim 2/județ, creându-se minim 100 de noi locuri de muncă.
SA5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create (L5-L10; S+P1+P2+P3) – se vor dezvolta cele 50 de întreprinderi nou create prin elaborarea și aplicarea de planuri de dezvoltare business și planuri de marketing.

PARTENERUL 1

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 1 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A1. Activitatea transversală de management de proiect – prin punerea la dispoziţia proiectului de experţi cu experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU;

A2. Activitatea transversală de informare şi publicitate – prin participarea la organizarea evenimentelor cu caracter de informare şi a celor cu caracter de diseminare (conferinţele de lansare, finală şi intermediare, diseminare de materiale informative, promovarea activităţilor proiectului pe site-ul propriu etc.);

A3. Formare profesională şi dobândire de competenţe antreprenoriale – elaborarea materialelor adiacente formării, derularea propriu-zisă a cursurilor, certificarea participanţilor şi organizarea concursului de idei de afaceri;

A4. Activităţi integrate şi Centre de sprijin pentru afaceri – prin implicarea în activitatea de consiliere a grupului ţintă şi acordarea de consultanţă şi sprijin pentru iniţierea de afaceri şi asigurarea de asistenţă şi post-asistenţă în sprijinul dezvoltării afacerilor;

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP – va coordona această activitate pe regiunea Bucureşti – Ilfov, în vederea înfiinţării şi dezvoltării a minim 25 (50% din total) de noi afaceri finanţate prin proiect.

 PARTENERUL 2

 Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 2 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A1. Managementul proiectului:
SA1.1. Management operational;
SA1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă;
SA1.3. Achiziții publice.

A2. Informare și publicitate:
SA2.1. Realizare și diseminare materiale promoționale;
SA2.2. Înființare și administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului;
SA2.3. Conferință de lansare;
SA2.4. Conferințe regionale, intermediare;
SA2.5. Conferință încheiere.

A4. Activităţi integrate și Centre de sprijin pentru afaceri:
SA4.2 Activități de consiliere.

A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP:
SA5.1. Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare;
SA5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create.

 PARTENERUL 3

 Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 3 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A1. Managementul proiectului:
SA1.1. Management operaţional;
SA1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă;
SA1.3. Achiziții publice.

 A2. Informare şi publicitate:
SA2.2. Înfiinţare şi administrare portal de informare în domeniul antreprenoriatului;
SA2.3. Conferinţă de lansare;
SA2.4. Conferinţe regionale, intermediare;
SA2.5. Conferinţă închidere.

 A3. Formarea profesională şi dobândirea de competențe antreprenoriale:
SA3.4. Concurs pentru Selecție Planuri de Afaceri – în vederea selectării planurilor de afaceri ce vor primi subvenția pentru înființare de întreprinderi, Partenerul 3 va participa în Comisia de evaluare.

 A4. Activităţi integrate și Centre de sprijin pentru afaceri:
SA4.2. Activități consiliere;
SA4.3. Consultanță (sprijin) pentru inițiere de afaceri;
SA4.4. Asistență şi post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor.

 A5. Înfiinţare şi dezvoltare întreprinderi START UP:
SA5.1. Înfiinţare de noi întreprinderi prin scheme de ajutorare;
SA5.2. Dezvoltarea întreprinderilor nou create.