ACTIVITATEA 1

BENEFICIAR

Descrierea acestor activități și subactivități, se realizează după cum urmează:

A1. Managementul proiectului
(L1-L10; S+P1+P2+P3) este o activitate transversală care se va desfășura pe tot parcursul proiectului și care are ca obiectiv: definirea și stabilirea metodelor de organizare și gestiune necesare pentru implementarea proiectului, prin corelarea activităților desfășurate cu resursele financiare, umane și materiale alocate/folosite și a rezultatelor atinse la finalizarea fiecărei etape/activități, alocarea sarcinilor pentru responsabilii implicați în proiect și stabilirea termenelor pentru fiecare activitate și subactivitate.

Activitatea A1 cuprinde următoarele subactivități:
    SA1.1. Management operațional (L1-L10) – constituirea echipei de proiect, planificarea proiectului, ședințe lunare de monitorizare și raportare a stadiului implementării proiectului, elaborarea Rapoartelor Tehnico Financiare aferente Cererilor de rambursare, realizarea rapoartelor de audit aferente proiectului.
    SA1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă (L1-L10) – Elaborarea și aplicarea metodologiilor de identificare și selectare a grupului țintă, luându-se în calcul tipologia fiecărei categorii de persoane care pot beneficia de activitățile proiectului. Elaborarea metodologiilor de monitorizare si evaluare a grupului țintă, care vor fi adaptate fiecărei activități din cadrul proiectului si vor viza metode si mijloace de menținere a acestuia în cadrul activităților proiectului pe toata perioada de implementare.
SA1.3. Achiziții publice: (L1-L10) – Elaborarea Planului de achiziții, întocmirea dosarelor de achiziții publice, derularea procedurilor si monitorizarea modului de finalizare a achizițiilor.

PARTENERUL 1

Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 1 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A1. Activitatea transversală de management de proiect – prin punerea la dispoziţia proiectului de experţi cu experienţă în elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate din FSE prin POSDRU;

 PARTENERUL 2

 Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 2 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A1. Managementul proiectului:
SA1.1. Management operational;
SA1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă;
SA1.3. Achiziții publice.

 PARTENERUL 3

 Pentru atingerea obiectivelor propuse, Partenerul 3 se va implica în implementarea următoarelor activităţi:

A1. Managementul proiectului:
SA1.1. Management operaţional;
SA1.2. Recrutare, selecție, monitorizare și evaluare Grup Țintă;
SA1.3. Achiziții publice.