CONDIŢII DE ELIGIBILITATE


Pentru membrii grupului țintă

       Proiectul se adresează tuturor celor interesați de inițierea unei afaceri. Proiectul vine în întampinarea celor ce doresc să inițieze o activitate pe cont propriu dar nu au capital.

Grupul ţintă eligibil este format din:

 • persoane cu vârstă peste 18 de ani, care doresc să inițieze o activitate independentă;
 • persoane din categoria de vârstă 18-25 ani, înmatriculaţi în învăţământul superior.

Grupul țintă al proiectului trebuie să aibă domiciliul/reședința în regiunile de implementare ale proiectului (Sud Vest Oltenia sau București-Ilfov).

Pentru categoriile de persoane din grupurile țintă eligibile, dovada apartenenței la categoria de grup țintă respectivă se va face prin furnizarea unei copii a actului de identitate.

În implementarea activităţilor, Beneficiarul va respecta următoarele condiţii:

 • va implementa un program de formare în domeniul antreprenoriatului pentru un grup ţintă de minim 400 de persoane;
 • din totalul grupului ţintă participant la programul de formare, cel puţin 50% va fi reprezentat de persoane din categoria de vârstă 18-25 ani, înmatriculaţi în învăţământul superior;
 • din numărul de cursanți pregătiți pentru inițierea unei afaceri, 200 sunt femei.

 Cursul de perfecționare. Subvenții pentru participantii la aceste cursuri

 Activitatea de formare profesională are un rol major în cadrul proiectului deoarece prin participarea la cursurile de formare grupul țintă va fi instruit în vederea obținerii de competențe antreprenoriale cu scopul de a dezvolta și iniția start-up-uri.

În cadrul cursului de perfecționare cele 5 module sunt concepute având la bază studiile economice și dezvoltarea competentelor manageriale. Cele 5 module ale cursului de Competente Antreprenoriale derulate pe parcursul a 60 de ore vor dezvolta competențe membrilor grupului țintă asigurând: educație financiara și dezvoltarea planurilor de afaceri, cunoștințe privind promovarea și marketing-ul, comunicarea și negocierea în afaceri, managementul mediului și al dezvoltării durabile și utilizarea sistemelor informatice în business. Modulele vor fi susținute de formatori/profesori cu experiență relevantă atât în activitatea educațională, cât și în antreprenoriat. Grupul țintă va dobândi cunoștințe care vor pune baze solide în mentalitatea lor ca antreprenori și totodată vor avea posibilitatea de a-și înscrie într-un concurs transparent și nediscriminatoriu propriile idei de afaceri.

Cursurile vor dura 10 zile distribuite în 5 week-end-uri. Se vor organiza pentru toți cei 400 de membri ai grupului țintă astfel: câte 10 grupe/regiune x 20 cursanți/grupă. O zi de curs durează 6 ore.

Cursul se finalizează cu elaborarea unui plan de afaceri.

La finalizarea cursului se va da un examen cu o comisie formată din 3 persoane: 2 de la ANC (Autoritatea Națională de Calificări) și 1 formator (cel care a susținut programul de formare). Cursul se finalizează cu obținerea unui certificat acreditat ANC de competențe antreprenoriale pentru cei care obțin mai mult de nota 6.

Toți participanții care urmează programul de formare, consiliere, consultanță și vor da examenul pentru obținerea certificării ANC vor primi 1000 lei.

Primele 60 de planuri de afaceri – în ordinea notelor obținute – vor fi premiate.

 Domenii prioritare pentru dezvoltarea unor afaceri

Conform Strategiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă 2014-20201, aprobată prin HG nr. 1071/2013, sporirea investiţiilor în dezvoltarea antreprenoriatului constituie o prioritate, în special în sectoare cu valoare adăugată ridicată. Conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020, direcţiile de politică industrială sunt specificate în tabelul nr. 1.

 Tabel 1: Direcţiile de politică industrială menţionate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020

 Criterii de clasificare pentru direcţiile de politică industrială         Direcţii de politică industrială
 Rol economic important şi cu influenţă
asupra ocupării
 • Turism şi ecoturism
 • Textile şi pielărie
 • Lemn şi mobilă
 • Industrii creative
 Dinamica competitivă
 • Industria auto şi componente
 • Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor
 • Procesarea alimentelor şi a băuturilor
Inovare, dezvoltare tehnologică şi valoare adăugată
 • Sănătate şi produse farmaceutice
 • Energie şi mangement de mediu
 • Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit şi acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii

  

Industriile creative sunt acele industrii care îşi au originea în creativitatea, talentul şi măiestria indivizilor şi care au potențialul creării de locuri de muncă şi de a genera prosperitate prin producerea şi exploatarea creativității, muncii intelectuale şi a ideilor, adică a proprietății intelectuale.. Ele includ 11 mari domenii economice: advertising, arhitectură, arte și antichități, meșteșuguri, design, modă, film, video și fotografie, software, jocuri și publishing electronic, muzică și performing arts, publishing, televiziune și radio.

 

Servicii de consiliere și consultanță, portal de informare

 În paralel cu programul de formare membrii grupului țintă vor beneficia și de:

– Consiliere, în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale. Activitățile de consiliere se vor derula sub forma de mentorat și vor presupune: îndrumare, sfătuire, sprijin, ghidare spre dezvoltare, orientarea spre soluții, valorificarea experiențelor anterioare, integrarea în comunitatea oamenilor de afaceri etc. Consilierea va avea în vedere și dezvoltarea competențelor în vederea prezentării planului de afaceri în fața Comisiei – pentru persoanele cărora le vor fi finanțate planurile de afaceri. Consilierea membrilor grupului țintă se va aplica individualizat și personalizat având ca obiectiv principal creșterea gradului de motivare a acestora de a-și dezvolta o afacere sau de a se ocupa pe cont propriu. Serviciile de consiliere se vor aplica tuturor celor 400 de membri ai grupului țintă în mod individual, în grup sau on-line (prin intermediul rețelelor de socializare și al e-mail-ului) după instrumente realizate de către Partenerii implicați (Fișe de consiliere) și în deplin consens cu nevoile identificate la nivelul grupului țintă;

Consultanță, unde se vor completa și clarifica aspecte ale planului de afaceri care nu au fost înțelese corect la programul de formare. Persoanele cărora le vor fi finanțate planurile de afaceri vor fi sprijinite în elaborarea planului de dezvoltare a afacerii și planului de marketing.

Se va pune la dispoziție consultanți în domeniul juridic și financiar, care îi vor îndruma și asista pe cursanți.
Consultanța se va acorda atât pe perioada derulării programului de formare, cât și după finalizarea acestuia până la 12 decembrie 2015, data finalizării proiectului.

 Activitatea de consultanță și sprijin pentru inițierea afacerilor, precum și cele de asistență și post-asistență în sprijinul dezvoltării afacerilor vor fi susținute de experți consultanți cu experiență în antreprenoriat și vor avea ca scop sprijinirea membrilor grupului țintă în inițierea afacerilor (consultanță juridică pentru înființare, consultanță legată în vederea obținerii autorizațiilor specifice domeniului de activitate ales, consultanță financiară) și integrarea lor în mediul concurențial și de afaceri. Astfel, consultanța se va materializa prin elaborarea planurilor de dezvoltare și a planurilor de marketing pentru cele 50 de firme nou înființate.

Proiectul pune la dispoziția cursanților experți, din domeniile adiacente mediului de afaceri, care oferă asistență și post-asistență afacerilor finanțate, cât și o mentalitate pozitivă antreprenoriatului.

Antreprenorii apreciază că imaginea antreprenorului în societatea și cultura românească trebuie echilibrată prin comunicarea în media a poveștilor de succes a oamenilor de afaceri români. În acest sens, în cadrul proiectului se va dezvolta un portal de informare având ca scopuri: schimbul, experiența, bune practici și idei.

Portalul de informare, Centrele anteprenoriale de sprijin pentru afaceri înființate și/sau dezvoltate în cadrul proiectului vor funcționa ca rețele, HUB-uri și clustere de afaceri focusate pe inovare și vor contribui la promovarea și dezvoltarea culturii antreprenoriale.

 Centre de sprijin

 Se vor dezvolta în decursul implementării proiectului 2 Centre antreprenoriale de sprijin deja existente și se vor înființa 2 noi Centre antreprenoriale de sprijin pentru inițierea afacerilor în regiunile de implementare ale proiectului.

La finalul proiectului participanții vor fi capabili să-și construiască matricea unei afaceri și/sau să ocupe funcții manageriale în cadrul unor companii de pe piață sau în cadrul celor finanțate prin proiect. Centrele antreprenoriale de sprijin îi vor ajuta pe membrii lor să își dezvolte afacerile, să ofere feedback și să întâlnească noi parteneri de afaceri. Centrele antreprenoriale de sprijin dezvoltate la nivelul fiecărei regiuni vizate de proiect vor coopta instituții de învățământ superior, întreprinderi, instituții financiar/bancare și alți actori relevanți pentru domeniul proiectului.

Cele 2 Centre antreprenoriale de sprijin existente se află în cadrul facultăților din Centrele Universitare București și Craiova, iar activitățile organizate în cadrul lor vizează cu predilecție antreprenoriatul adresându-se în special studenților. Activitățile celorlalte 2 Centre antreprenoriale de sprijin, înființate tot în cadrul institutiilor universitare, se vor adresa cu predilecție non-studenților, iar dezvoltarea celor 4 Centre antreprenoriale de sprijin va presupune o armonizare între membrii celor 2 secțiuni de grupuri țintă, astfel încât să se realizeze un schimb de experiențe, bune practici și cunoștințe.

Astfel, prin implementarea de activităţi de asistenţă pentru crearea de afaceri şi ocuparea pe cont propriu, proiectul va contribui și la îmbunătățirea capacității operaționale.

Concurs de idei de afaceri

 În cadrul proiectului se va finanţa un concurs de idei de afaceri.

Competiţia de idei de afaceri va fi deschisă publicului larg, nu doar persoanelor din grupul ţintă care au participat la programul de formare în domeniul antreprenoriatului în cadrul proiectului.

Ideile de afaceri vor fi selectate de către o comisie de selecţie, pe baza unor criterii stabilite de beneficiarul finanţării nerambursabile, în cadrul unui proces transparent şi nediscriminatoriu.

Comisia de selecţie a ideilor de afaceri va include obligatoriu un număr impar de membri din care cel puţin 3 vor fi reprezentanţi ai:

Mediului de afaceri;

– Mediului financiar – bancar;

– Patronatelor din aria de implementare a proiectului.

În cadrul comisiei va fi invitat obligatoriu un observator din partea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație (OTIMMC) din aria de implementare a proiectului.

În cadrul concursului de idei de afaceri vor fi selectate 50 de idei de afaceri. Ideile de afaceri selectate vor fi distribuite astfel încât să existe minimum 2 idei de afaceri din fiecare județ (Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt, Vâlcea, București si Ilfov) incluse în cele 2 regiuni de dezvoltare vizate de proiect (Sud-Vest Oltenia si București-Ilfov).

Din cele 50 de idei de afaceri, 40 vor fi dezvoltate de către membrii grupul țintă care participă la formare profesională, din care 25 de idei de afaceri vor fi dezvoltate de persoane din grupul țintă care aparțin categoriei de vârstă 18-25 ani, înmatriculați în învățământul superior, adică studenți care au domiciliul/reședința în una din regiunile de implementare menționate.

 Subvenție în cuantum de maxim 25.000 euro

 Fiecare plan de afaceri selectat va fi finanţat prin acordarea unei subvenţii în cuantum de maxim 25.000 euro, subvenţie care va face obiectul schemei de ajutor de minimis incluse doar în domeniile menţionate în tabelul nr.1.

În funcție de sustenabilitatea cheltuielilor se poate micșora sau majora (pentru cei care au solicitat mai puțin de 25.000 euro) bugetul planului de afaceri propus.

Selecția beneficiarilor de subvenții în cadrul schemei de ajutor de minimis se va finaliza cel târziu la 4 luni după semnarea contractului de finanțare cu beneficiarul.

Întreprinderile înființate conform planurilor de afaceri selectate vor deveni operaționale cel mai târziu la 2 luni de la semnarea acordului de finanțare între Beneficiarul proiectului şi beneficiarul de ajutor de minimis, conform art. 18 alin. (6) din Schema de ajutor de minimis asociată cererii de propuneri de proiecte.

 Finanțarea afacerii inițiate

 Banii din finanțare vor putea fi folosiți pentru o paletă largă de cheltuieli legate de dezvoltarea afacerii (chirii, salarii, echipamente, programe software, utilități etc.). Banii se vor aloca în funcție de activitățile menționate în planul de afaceri. Banii se transmit când este nevoie (conform eșalonării făcute de cursant în planul de afaceri) și nu după realizarea cheltuielilor.

 Locuri de muncă pentru fiecare afacere inițiată

 Fiecare afacere înfiinţată în cadrul schemei de ajutor de minimis va trebui să asigure crearea a cel puţin două (2) locuri de muncă. Astfel, în total se vor crea cel puțin 100 de locuri de muncă (câte 2 pe afacere inițiată).

Fiecare întreprindere nou creată beneficiară de sprijin în cadrul schemei de minimis are obligația de a menține locurile de muncă nou create cel puțin 6 luni după finalizarea proiectului, contribuind astfel la atingerea obiectivului general asumat de POSDRU privind dezvoltarea capitalului uman.

 Monitorizarea afacerilor inițiate

 După finalizarea proiectului, se va mai acorda 6 luni (ianuarie – iunie 2016) asistență în implementarea afacerii.

 Sinteza beneficiilor pentru grupul țintă

 Beneficiile care derivă din implementarea proiectului vizează în primul rând grupul țintă format din persoane cu vârstă peste 18 de ani, care doresc să inițieze o activitate independentă, printr-o serie de activități, astfel:

furnizarea de servicii integrate (pentru 400 persoane). Activitățile integrate constau în: consiliere individualizată, sprijin pentru inițierea afacerilor prin crearea de mecanisme financiare (schemă de ajutor de minimis), formare profesională dedicată și consultanță de specialitate, asistență și post-asistență în sprijinul inițierii și dezvoltării afacerilor;

furnizare de programe de formare profesională pentru dobândirea de competențe antreprenoriale și cunoștințe necesare inițierii și dezvoltării de afaceri (pentru 400 persoane);

programe de consultanță în vederea dezvoltării de competențe, cunoștințe și abilități necesare asigurării sustenabilității afacerilor;

înființarea și dezvoltarea a 50 de afaceri și crearea a 100 locuri de munca noi și sustenabile, din care 40 vor fi dezvoltate de către membri ai grupului țintă care participă la formarea profesională (10% din grupul țintă).